Periodinės apžvalgos

2012 m. IV ketvirčio regioninės politikos įgyvendinimo apžvalga

Regioninės politikos įgyvendinimo apžvalga Utenos regione (2012 m. IV ketvirtis)

2012 m. IV ketvirtį, siekiant užtikrinti Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos bei Sanglaudos skatinimo veiksmų programų prieduose Utenos regionui numatytos 2007-2013 m. Europos Sąjungos fondų paramos efektyvų panaudojimą, organizuoti 2 Utenos regiono plėtros tarybos posėdžiai.

2012 m. lapkričio 11 d organizuotame posėdyje buvo svarstyti 20 Utenos regionui aktualūs klausimai, susiję su efektyviu Utenos regionui numatytos skirti Europos Sąjungos paramos panaudojimu ir priimta 13 sprendimų.

2012 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 664 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 787 ,,Dėl Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo“ Utenos regionui priemonės ,,Vandens telkinių būklės gerinimas” įgyvendinimui padidintas finansavimas iki 11 722 022 Lt (papildomai skirta 4 261 103 Lt). Gavus papildomą finansavimą, atsirado galimybė pilnai užbaigti įgyvendinamus projektus ,,Siesarties upės baseino dalies, esančio Molėtų miesto teritorijoje, išvalymas, gamtosauginis sutvarkymas (Pastovio, Pastovėlio, Promislavo ežerai)“ ir ,,Skryto ežero valymas II etapas“ bei įgyvendinti naujus projektus ,,Palaukinio ežero vakarinės dalies valymas ir pakrančių gamtosauginis tvarkymas“ ir ,,Zarasaičio ežero ir Laukesos upės dalies būklės gerinimas“.

2012 m. gruodžio 18 d. Utenos regiono plėtros tarybos posėdyje, vykusiame Ignalinos rajono savivaldybės administracijoje, buvo svarstyti 23 Utenos regionui aktualūs klausimai ir priimta 18 sprendimų.
Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento direktoriaus pavaduotojas Sergejus Krišpinovičius pristatė 2012 m. lapkričio 28 d. Vyriausybės priimtos 2014-2020 metų Nacionalinės pažangos programos paramos struktūrą. To paties departamento Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Andrius Valickas akcentavo regioninių planų rengimo svarbą ir regioninių priemonių įgyvendinimo galimybes.

Taryba, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos prašymą, paskyrė Nerijų Čepauską, Regioninės plėtros departamento prie VRM Utenos apskrities skyriaus vedėją į Lietuvos delegaciją 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos rengimo darbo grupėje.

Po diskusijų buvo pritarta Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities skyriaus bei darbo grupės parengtoms Utenos regiono plėtros plano 2014-2020 metams projektinėms dalims – parengtiems plano dalių – „Įvadas“, „Utenos regiono socialinės ir ekonominės būklės analizė“, „Utenos regiono plėtros strategija“ ir „Utenos regiono plėtros 2014–2020 m. priemonių planas (be finansinio paskirstymo)“ – projektams.


Per 2012 m. IV ketvirtį įsigaliojo 12 finansavimo ir administravimo sutarčių
, pagal kurias Utenos apskrities regioninio planavimo būdu atrinktiems projektams įgyvendinti skirta 6 940 715,94 litų, iš kurių 6 585 223,27 litų – Europos Sąjungos fondų parama, 355 492,67 – valstybės biudžeto lėšos.
4 projektai bus įgyvendinami pagal Susisiekimo ministerijos administruojamą priemonę, 5 – pagal Aplinkos ministerijos, 1 – pagal Ūkio ministerijos, 2 – pagal Šveitimo ir mokslo ministerijos administruojamas priemones.

Baigta įgyvendinti 12 ES paramos lėšomis finansuojamų regioninių projektų, kuriems išmokėta 6 137 259,28 paramos (iš jų 5 894 647,8 Lt – ES lėšos). Daugiausia projektų – 8 – baigta įgyvendinant Vidaus reikalų ministerijos administruojamas priemones, 2 – Susisiekimo ministerijos, po 1 projektą – įgyvendinant Ūkio ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos priemones.

Nuoroda apie visus pradėtus/baigtus projektus (lentelė iš ketvirtinių apžvalgų, teikiama VRM)

STATISTINIAI RODIKLIAI

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Utenos regione

Registruotas nedarbas Utenos regione

Vidutinis darbuotojų skaičius Utenos regione

Viešbučių ir motelių numerių ir vietų užimtumas Utenos regione:

Sumokėti ir įskaityti į Utenos regiono savivaldybių biudžetus mokesčiai:
* Iš viso mokesčių
Gyventojų pajamų mokestis
Žemės mokestis
Paveldimo turto mokestis
Nekilnojamojo turto mokestis
Rinkliavos

2012 m. III ketvirčio regioninės politikos įgyvendinimo apžvalga

Regioninės politikos įgyvendinimo apžvalga Utenos regione (2012 m. III ketvirtis)

2012 m. III ketvirtį siekiant užtikrinti Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos bei Sanglaudos skatinimo veiksmų programų prieduose Utenos regionui numatytos 2007-2013 m. Europos Sąjungos fondų paramos efektyvų panaudojimą, organizuoti 3 Utenos regiono plėtros tarybos posėdžiai.

2012 m. liepos 10 d organizuotame posėdyje buvo svarstyti 20 Utenos regionui aktualūs klausimai, susiję su efektyviu Utenos regionui numatytos skirti Europos Sąjungos paramos panaudojimu ir priimta 13 sprendimų.

2012 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 664 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 787 ,,Dėl Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo“ Utenos regionui pagal priemonę ,,Vandens telkinių būklės gerinimas” padidintas finansavimas iki 11 722 022 Lt (papildomai skirta 4 261 103 Lt). Gavus papildomą finansavimą, atsirado galimybė pilnai užbaigti įgyvendinamus projektus: ,,Siesarties upės baseino dalies, esančio Molėtų miesto teritorijoje, išvalymas, gamtosauginis sutvarkymas (Pastovio, Pastovėlio, Promislavo ežerai)“ ir ,,Skryto ežero valymas II etapas“ bei įgyvendinti naujus projektus: ,,Palaukinio ežero vakarinės dalies valymas ir pakrančių gamtosauginis tvarkymas“ ir ,,Zarasaičio ežero ir Laukesos upės dalies būklės gerinimas“. Įgyvendinus naujus projektus, planuojama atlikti ežerų valymo darbų 9 ha plote ir sutvarkyti apie 1200 ežerų pakrantės.

2012 m. rugpjūčio 30 d. Utenos regiono plėtros tarybos posėdyje, organizuotame skubos tvarka, buvo priimti 8 sprendimai, susiję su Utenos regiono projektų, finansuojamų pagal regionines priemones, sąrašų tikslinimu. Paskelbtas papildomas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus VP2-4.4-SM-02-R priemonės „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ rezervinių projektų sąrašui 2007–2013 metų laikotarpiui papildyti bei kvietimas VP3-1.1-VRM-02-R priemonės „Probleminių teritorijų plėtra“ rezervinių projektų sąrašui 2011–2013 m. laikotarpiui sudaryti.

2012 m. rugsėjo 18 d vykusiame posėdyje priimta 16 sprendimų. Posėdyje pristatyti Utenos regiono plėtros plano 2014-2020 m. rengimui atlikti parengiamieji darbai ir pasiūlyta plano rengimui sudaryti darbo grupes iš savivaldybių atsakingų darbuotojų ir ministerijų atstovų. Taryba pritarė Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos skyriaus pasiūlymui sudaryti rengiamo plano stebėsenos darbo grupes ir nutarė kreiptis į atsakingas ministerijas dėl ministerijų atstovų į darbo grupę skyrimo bei pateikti po 1 atstovą į darbo grupę nuo savivaldybių.

Paskelbtas papildomas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus VP3-1.3-ŪM-05-R priemonės „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ rezervinių projektų sąrašui 2007–2013 metų laikotarpiui papildyti.

Utenos regiono plėtros taryba 2014-2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos rengimo grupės nariu delegavo tarybos pirmininką Arnoldą Abramavičių.

Per 2012 m. III ketvirtį įsigaliojo 16 finansavimo ir administravimo sutarčių , pagal kurias Utenos apskrities regioninio planavimo būdu atrinktiems projektams įgyvendinti skirta 9 852 817,61 litų, iš kurių – 9 096 804,95 litų – Europos Sąjungos fondų parama. 9 projektai bus įgyvendinami pagal Vidaus reikalų ministerijos administruojamas priemones, 3 – pagal Susisiekimo ministerijos, 2 – pagal Ūkio ministerijos, po 1 – pagal Šveitimo ir mokslo ministerijos bei Aplinkos ministerijos administruojamas priemones.

Baigta įgyvendinti 13 ES paramos lėšomis finansuojamų regioninių projektų, kuriems išmokėta 13 4765,19 Lt paramos (iš jų 7 267 111,04 Lt – ES lėšos).
Daugiausiai projektų – 6 – baigta įgyvendinant Vidaus reikalų ministerijos administruojamas priemones. 3 projektai baigti įgyvendinat Ūkio ministerijos priemones, 2 – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, po 1 – Susisiekimo ministerijos bei Švietimo ir mokslo ministerijos priemones.

Nuoroda apie visus pradėtus/baigtus projektus (lentelė iš ketvirtinių apžvalgų, teikiama VRM)

ES lėšų panaudojimas Utenos regione

STATISTINIAI RODIKLIAI

Sumokėti ir įskaityti į Utenos regiono savivaldybių biudžetus mokesčiai:

2012 m. II ketvirčio regioninės politikos įgyvendinimo apžvalga

2012 m. II ketvirtį vyko 3 Utenos regiono plėtros tarybos posėdžiai.

2012 m. balandžio 10 d. vykusiame posėdyje Buvo svarstytas 21 Utenos regionui aktualus klausimas, susijęs su efektyviu Utenos regionui numatytos skirti Europos Sąjungos paramos panaudojimu, regioninės politikos įgyvendinimu ateinančios finansinės perspektyvos (2014–2020 m.) kontekste, Integruoto mokslo, studijų ir verslo slėnio Utenos regione kūrimu, Akmenų kalendorinio rato Lietuvos etnokosmologijos muziejuje įrengimu ir kt. Priimta 11 sprendimų.

Rengiantis naujai 2014–2020 m. finansinei perspektyvai, į posėdį buvo pakviesti Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento direktoriaus pavaduotojas Sergejus Krišpinovičius, to paties departamento Sanglaudos skatinimo veiksmų programos skyriaus vedėjas Arūnas Grumadas, Finansų ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo departamento direktoriaus pavaduotojas Gvidas Dargužas, Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos paramos administravimo departamento Europos Sąjungos fondų valdymo skyriaus vedėja Vilma Slavinskienė, ir Lietuvos verslo plėtros agentūros Projektų valdymo departamento direktorė Lina Bružaitė.

Institucijų atstovai informavo apie jų atstovaujamų institucijų kuruojamų regioninių projektų įgyvendinimą, pagrindines problemas, kylančias administruojant projektus. Buvo aptarti regioninės politikos 2014–2020 m. ir galimi ES struktūrinės paramos panaudojimo regioninei plėtrai prioritetai po 2013 m., regioninių priemonių lėšų įsisavinimas Lietuvoje ir Utenos regione per 2007-2011 m. laikotarpį.

2012 m. gegužės 29 d. įvykusiame Utenos regiono plėtros tarybos posėdyje buvo svarstyti 18 Utenos regionui aktualūs klausimai ir priimti 13 sprendimų.

Į posėdį buvo pakviesti Susisiekimo ministerijos Transporto politikos departamento Strateginio planavimo skyriaus vedėjas Andrius Šniuolis ir Aplinkos ministerijos Atliekų valdymo skyriaus vedėja Raminta Radavičienė.
Susisiekimo ministerijos atstovas Utenos regiono plėtros tarybos narius susipažino su vykdomu pasirengimu dėl ES paramos 2014–2020 m. panaudojimo, galimais 2014–2020 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo transporto, ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių prioritetais, uždaviniais ir priemonėmis jiems įgyvendinti.

Aplinkos ministerijos atstovė Tarybos narius informavo apie Atliekų įstatymo įgyvendinimo eigą, apie tai, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigalioja Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo nuostatos, įpareigojančios savivaldybes arba savivaldybių įsteigtus juridinius asmenis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymą, sudaryti gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartis su gamintojais ir importuotojais ar jų įsteigtomis organizacijomis dėl pakuočių surinkimo, vežimo, perdirbimo bei panaudojimo.
2012 m. birželio 15 d. skubos tvarka organizuotame posėdyje, buvo priimti 6 sprendimai dėl regiono projektų sąrašų, sudarytų veiksmų programų priemonėms, kurioms taikomas regioninio planavimo būdas, įgyvendinti.

Per 2012 m. II ketvirtį įsigaliojo 17 finansavimo ir administravimo sutarčių, pagal kurias  projektams įgyvendinti skirta 13 431 577,17 litų Europos Sąjungos  ir 659 072,99 litų valstybės biudžeto lėšų. 12 projektų bus įgyvendinami pagal Vidaus reikalų ministerijos administruojamas priemones, 4 – pagal Šveitimo ir mokslo ministerijos, o 1 – pagal Ūkio ministerijos administruojamas priemones.

Baigta įgyvendinti 18 ES paramos lėšomis finansuojami regioninių projektų, kuriems išmokėta 14 046 988,21 Lt paramos (iš jų 12 835 763,97 Lt – ES lėšos).
Daugiausiai projektų – 14 –baigta įgyvendinant Vidaus reikalų ministerijos administruojamas priemones. .

STATISTINIAI RODIKLIAI

Sumokėti ir įskaityti į Utenos regiono savivaldybių biudžetus mokesčiai:

2012 m. I ketvirčio regioninės politikos įgyvendinimo apžvalga

Regioninės politikos įgyvendinimo apžvalga Utenos regione (2012 m. I ketvirtis)

2012 m. I ketvirtį vyko 2 Utenos regiono plėtros tarybos posėdžiai.

Vasario mėn. įvykusio Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio metu svarstyti Utenos regionui aktualūs klausimai, susiję su Europos Sąjungos paramos panaudojimu, regioninių projektų įgyvendinimu, aptarti Utenos regiono plėtros plano įgyvendinimo 2011 metų IV ketvirčio rezultatai, patvirtinti Utenos regiono plėtros tarybos nuostatai.

Įvertinus pareiškėjų bei projektų vykdytojų prašymus, buvo patikslinta 11 regiono projektų sąrašų, sudarytų veiksmų programų priemonėms, kurioms taikomas regioninio planavimo būdas, įgyvendinti.

Projektų, įgyvendinamų pagal priemonę „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“, sąrašas papildytas 6 naujais projektais

Kovo mėn. įvykusiame Utenos regiono plėtros tarybos posėdyje priimti 6 sprendimai tikslinant Utenos regiono projektų sąrašus

Per 2012 m. I ketvirtį įsigaliojo 7 finansavimo ir administravimo sutartys, pagal kurias 7 projektams įgyvendinti skirta 16 521 384,59 litų ES ir valstybės biudžeto lėšų:
Daugiausia projektų – 5 pagal VRM administruojamas priemones „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ (1), „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ (2), „Socialinio būsto plėtra“ (1) ir „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ (1)1 – Susisiekimo ministerijos priemonę „Savivaldos transporto modernizavimas ir plėtra“, 1 – pagal Švietimo ir mokslo ministerijos priemonę „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“.

Baigta įgyvendinti 10 ES paramos lėšomis finansuojami regioninių projektų, kuriems išmokėta 13 728 024,72 Lt paramos (iš jų 12 395 379 Lt – ES lėšos).

Daugiausiai projektų baigta pagal Susisiekimo ministerijos administruojamą priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ (3 projektai), Vidaus reikalų ministerijos administruojamą priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ (3 projektai). Pagal kitas priemones baigti 4 projektai – po 1 projektą pagal Vidaus reikalų ministerijos administruojamas priemones „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai, savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“, „Teritorijų planavimas“ ir „Probleminių teritorijų plėtra“ bei 1 projektas pagal Ūkio ministerijos administruojamą priemonę „Viešosios paskries pastatų renovavimas regioniniu lygiu“.

STATISTINIAI RODIKLIAI

Viešbučių ir motelių numerių ir vietų užimtumas Utenos regione:

Sumokėti ir įskaityti į Utenos regiono savivaldybių biudžetus mokesčiai:

Atnaujinta: 2013-05-16 22:05:22